Quyền lợi hội viên

19/01/2017  3541 lượt xem 

Trích dự thảo Điều lệ Hội Luật quốc tế Việt Nam

1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác và giám sát các hoạt động của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, về việc đổi mới, phát triển, mở rộng hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan, các chức danh lãnh đạo Hội, Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Điều lệ Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên.

8. Được rút khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo Hội, Ban Kiểm tra Hội.Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên